Về

Kinh phí thực hiện Kế hoạch Tổng thể do Bộ Bảo tồn và Tài nguyên Thiên nhiên Pennsylvania, Quỹ Scattergood và Quỹ William Penn tài trợ. The first Advisory Committee meeting was held in June of 2021. Below is the list of meetings and links to recordings and presentations.

Các cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Quy hoạch Tổng thể Công viên Tacony Creek

Tháng 6 năm 2021
Tháng 9 năm 2021

Các cuộc họp về Quy hoạch Tổng thể Công viên Tacony Creek và Con đường xanh Frankford Creek

Cuộc họp Công khai lần thứ nhất
Cuộc họp Công khai lần thứ 2 - Xem phần trình bày của cuộc họp theo định dạng PowerPoint tại đây hoặc PDF tại đây.
Cuộc họp Công khai Cuối cùng

TTF đã làm việc với đơn vị tư vấn Natural Lands để xây dựng kế hoạch tập trung vào ý kiến và sự công bằng cho cộng đồng, với mục tiêu khuyến khích việc sử dụng công viên và tăng cường kết nối với cộng đồng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về People of the ParkExplorer Kits, đây là hai dự án đặc biệt được thực hiện trong khuôn khổ Quy hoạch Tổng thể.

Kế hoạch được xây dựng với sự hỗ trợ của Ủy ban Cố vấn và được chia sẻ rộng rãi thông qua các cuộc khảo sát và các nhóm tập trung. Nhiều người trong đó bao gồm quý vị, gia đình, nhà trường và tổ chức của quý vị đã chia sẻ những lo ngại và ý tưởng của quý vị về công viên. Quý vị đã cho chúng tôi biết những ưu tiên của mình — những cải thiện, hoạt động hoặc chương trình của công viên. Sự đóng góp của quý vị là nền tảng để xây dựng tầm nhìn mới cho Công viên Tacony Creek.

Nhóm cố vấn cho quy trình Quy hoạch Tổng thể:

John Buffington, Hội Lịch sử Frankford
Pete Carter, Keepers Công viên Tacony Creek
Sarun Chan, Hiệp hội Greater Philadelphia của người Campuchia
Donna Davis, Bạn thân của Thư viện Greater Olney
Yanitza Gonzalez, Nghị viên Maria Quinones Sanchez
Rachel Lesuer, Học viện Công viên Juniata
Ambrose Liu, Phòng Nghiên cứu Văn hóa Olney
Yocasta Lora, AARP
Priyanka Malik, Công viên và Khu Giải trí Philadelphia
Jodi Reynhout, Esperanza
Elisa Ruse-Esposito, Công viên và Khu Giải trí Philadelphia
MaryBliz Serrano, APM - Hiệp hội Asociación Puertorriqueños en Marcha
Pedro Soto, PowerCorps PHL
Kyasha Tyson, Nghị viên Cherelle Parker