Apwopo Learning Trail lan

Patenarya Basen Vèsan TTF la (TTF Watershed Patnership) vrèman fyè pou l prezante w“River Alive! Learning Trail,” ki chita kò l nan 1101 E Cayuga St nan Philadelphia. Eksperyans anviwònman edikasyon sa baze sou ekspozisyon River Alive nan Mize Independence Seaport Museum, men se pou tout katye a nan vwazinay Juniata Park sou Cayuga Street.

Chimen an, ki li menm plase toupre Sant Rekreyatif Ferko a (Ferko Recreation Center) ki toupre Tacony Creek Park, genyen ladan l sis estasyon, yo chak gen yon eskilti zannimo ki inik, kote pou moun chita, ak pano siyalizasyon nan lang Anglè/Panyòl ki la pou fanmi yo aprann konsènan basen vèsan. lokal la ansanm ak rivyè Tacony Creek la ki toupre a. Eskilti yo reprezante sis zannimo ki ap viv nan basen vèsan an: rena, pwason, tòti, koulèv dlo, ak yon lout rivyè. Chak eskilti genyen ladan l yon dispozitif a dlo ki entèraktif (yon ti tèt tiyo ki ap kite dlo koule) ansanm ak yon mizik sou zannimo a, ki se yon zèv City Love epi moun yo ka gen aksè ak li atravè kòd QR la, yon travay ki fèt nan lide pou montre zannimo yo se vwazen nou tou epi yo fè pati kominote iben divès nou ladan l lan.

Ale gade Jounal Bileng Environment Edition of MotivosBilingual Magazine, ki santre sou istwa santye River Alive! Learning Trail la epi li gen ladan l powèm, blag, resous pou inivèsite, sous enspirasyon, ak plis toujou.

Wè foto Learning Trail lan la a.

Asosye Learning Trail yo:

Apwopo Habithèque
Habithèque Inc. se yon estidyo dizay ak planifikasyon ki pran plizyè gwo prim, ki sètifye nan WBENC, ki gen katye jeneral li nan Pennsylvania. Pwojè sa a se William Penn Foundation ki kreye l epi se Victoria Prizza ki devlope l ansanm ak ekip li nan Habithèque. Read by 4th te fè travay pano siyalizasyon yo pou asire kontni an ka angaje, edike epi apwopriye pou fanmi ki gen timoun piti. Pandan plis pase kenz lane, Habithèque te konekte òganizasyon, antrepriz, ak moun pou kreye espas dinamik pou edikasyon, narasyon ak angajman kiltirèl kominote a. Travay yo entèdisiplinè alabaz gras ak fason yo konekte teknoloji youn ak lòt, atizay piblik, narasyon, epi lasyans nan pwosesis kreyasyon ekspozisyon ak eksperyans edikatif ki angaje moun yo.
Konsènan Miguel Horn
Miguel Horn ap viv epi l ap travay nan Philadelphia, PA. Horn se moun ki kreye eskilti zannimo yo ak dizay ban pou moun chita yo. Zèv atistik piblik li yo eksplore mond natirèl la, sa ki souvan entegre enstalasyon yo nan anviwònman yo. Li genyen estidyo li nan El Cubo, yon espas li fonde nan lane 2019 nan katye toupre pak la ki nan pati Wès Philadelphia a.
Apwopo Youth Volunteer Corps nan Philadelphia
YVC kreye opòtinite benevola pou abòde bezwen kominote a genyen nan Philadelphia epi pou enspire jenès la pou yo rann sèvis tout tan. Ban ak kote pou moun chita sou tout longè santye Learning Trail la se jèn ki sòti nan kominote Juniata Park la ak YVC na ki konstwi yo. YVC ofri jèn ki gen laj ant 11 ak 18 lane opòtinite pou amelyore kominote yo gras ak benevola.
Apwopo City Love
City Lovese yon gwoup mizik ak edikasyon sou jistis sosyal ki baze nan Philadelphia ki te pase 8 dènye ane yo ap pataje asanble eskolè, pèfòmans, ak atelye pou pwopaje lanmou, espwa, gerizon, ak dyalòg sou egalite ak jistis ansanm ak plizyè dizèn milye elèv ak patisipan nan lekòl toupatou nan peyi a.
Apwopo Jay Coreano
Jay, ki pote non jwèt . “Art God,” se yon atis lokal nan Tacony Creek Park epi li toujou yon asosye TTF ki pa janm pa la pou nou epi ki gen anpil pasyon nan sa l ap fè a. Li rasanble manm kominote an pou pran plezi epi amelyore espas vèt ki pataje a. An kolaborasyon ak Habithèque, Coreano te kreye ak enstale de penti miral sou pasaj pyeton ki sou santye Learning Trail yo ansanm ak yon sistèm pwezi ki afiche ak prezans dlo sou asfalt la. Li te dirije Atelye Learning Trail Community Mosaic yo tou.