People of the Park (Sitwayen Pak la)

People-of-the-park-logo-with-graphic_4-1536x399
angle

People of the Park se yon pwojè ki selebre istwa moun ki, jounen jodi a, gen yon koneksyon pèsonèl ak Tacony Creek Park nan Philadelphia. Tacony Creek Park s eyon espas vèt ki pa jwenn tout apresyasyon l merite ki chita nan sistèm Pak ak Lwazi Philadelphia a. Piblik la ba li mwens atansyon epi yo mwens remake l pa rapò ak lòt pak nan sistèm nan moun konnen plis yo, tankou Fairmount Park ak Pennypack Park.

Yon pati nan sa ki fè Tacony Creek Park tèlman espesyal ak inik se koneksyon li gen ak pi basen vèsan Tookany/Tacony-Frankford lan ki pi gwo nan zòn nan, ki li menm pase atravè plizyè katye klas mwayèn ak katye moun a ba revni nan vil Philadelphia. Nan yon kad demografik, katye yo ansanm ak kominote ki alantou TTF yo divès anpil. Li se yon rejyon ki rich nan yon kad etnik, lengwistik, ekonomik, ak kiltirèl.

People of the Park reflete non sèlman orijin rich ak eritaj moun ki ladan l yo, men tou li demontre relasyon espesyal yo gen ak pak la, epi tou plizyè fason yo pase tan anndan espas vèt iben, ki bèl ak byodivèsifye sa a.

Sa ki komen lakay chak moun ki parèt nan pwojè sa a se pasyon ak lanmou yo genyen pou Tacony Creek Park. Atravè imaj, mo, vwa ak son, nou espere moun ki rankontre People of the Park yo pral jwenn enspirasyon nan "pano pòtrè" fizik ki sou santye pak yo ansanm ak paj wèb pwojè a ki sou entènèt epi ki akonpaye yo a. Sa w ap gen pou w jwenn, sa w ap gen pou w wè ak tande se yon demonstrasyon reyèl entèraksyon, envestisman ak resiprosite moun sa yo te pran tan ak lanmou pou pataje yo avèk nou. Istwa yo ak ekspresyon pèsonèl yo vivan epi an kwasans menm jan ak pak la.

Apèl nou fè pou tout moun met men yo nan pat la se yon opòtinite pou tout moun ki vizite pak la patisipe nan TTF, Olney Culture Lab, epi vin fè pati “People of the Park” pou aji kòm gran defansè nan lide pou prezève ak pwoteje byen anviwònmantal ak kiltirèl inik sa a ki se Tacony Creek Park.

Wè Pano yo
Videyo

Olney Culture Lab Project Team: 

 • Ambrose Liu and Varissa McMickens Blair (project managers)
 • Paola Nogueras (photographer)
 • Carolina Gomez (graphic design)
 • June Lopez (sound design)

Portrait Signs fabricated and installed by MS Signs.

Additional project support provided by:

 • Indochinese American Council
 • Korean Cultural Center
 • Samuel Dupre
 • Cambodian Association of Greater Philadelphia
 • St. Paul’s Evangelical Lutheran Church
 • New Life Church
 • Maria Moise