Kesyon Moun Poze Souvan

Èske m ka naje nan rivyè a?
Non, li pa otorize pou naje nan rivyè Philadelphia yo. Apre gwo lapli, nivo bakteri nan dlo a ka pi ogmante akòz Sistèm Egou Konbine Vil la. Dlo lapli ki tonbe nan ri ki alantou yo epi sou sifas betone yo vin antre nan rivyè a, kote l gen ladan l nenpòt kalite pwodui chimik ak fatra li ranmase sou wout li. Pandan gwo lapli yo, rivyè a kapab vin danjere epi li gen tandans lakòz inondasyon nan yon bat je.


Èske m ka peche pwason nan rivyè a
Wi, li otorize pou moun al fè lapèch ak depi yo gen Lisans Lapèch Pennsylvania a. Li pa rekòmande pou amnje pwason yo, paske rivyè a konn gen yon nivo polisyon ak bakteri ki wo, sitou pre gwo lapli.


Èske yo dakò moun kondi moto kat wou (ATV) nan pak la?
Moun ki kondi tout kalite ATV nan Tacony Creek Park te vin yon pwoblèm pandan anpil ane. Li ilegal pou itilize nenpòt veyikil motorize nan pak la. Moun k ap kondui yo se yon danje pou itilizatè pak yo paske santye a pa laj epi l plen ak koub, epi moun k ap mache, moun k ap kouri yo, ak siklis yo pa kapab kouri kite wout la rapid vit.

Nan mwa mas 2021, yon granmoun sou yon bisiklèt te frape yon timoun, li kase de dwèt li epi li te lakòz li soufri anpil. Sekirite ak pwoteksyon sistèm natirèl pak la se pi gwo pwoblèm nou genyen. Nou mande moun k ap itilize pak yo pou yo fè atansyon lè y ap itilize santye a. Sa rann nou fristre lè nou wè n oblije ap mdi moun fè atansyon lè y ap itilize yon pak piblik pou yo pa kite aksyon danjere lòt manm kominote a fè yo mal. Tanpri, nou vle w konnen nou konprann kondi ATV se yon aktivite lwazi anpil mounpran plezi ladan l ki pa sèlman ilegal nan pak la men ki ilegal tou nan lari Philadelphia. Kondi ATV andomaje sistèm natirèl frajil pak la, li fè bèt sovaj yo pè, li detwi pye bwa yo, epi li lakòz ewozyon.

Nou mande moun k ap kondi ATV yo pou yo pa mete vwazen nou ak timoun yo an danje, epi pou nou sispann kondi tout kalite ATV sou epi andeyò santye Tacony Creek Park la. Ede nou pwoteje ti espas vèt sa ki gen anpil enpòtans pou nou, epi ki gen anpil avantaj pou kominote w la, sitou nan moman difisil sa yo. Si ou ta renmen pale ak nou sou pwoblèm sa a, tanpri kontakte nou.

Nou ta byen renmen gen yon ti pale ak manm kominote an sou pwoblèm sa a. Pou siyale pwoblèm ATV nan pak la kontakte Monica Hicks, Sipèvizè a, Ekip Sekirite Pak la, nan 215-685-0144


Kijan pou m siyale move kondisyon oswa danje ki gen nan santye a (pyebwa ki tonbe, grafiti, fatra moun jete ilegalman)?
Rele 311 oswa telechaje aplikasyon Philly311 la. Sa pèmèt ou pote yon plent ki ap antre dirèkteman nan sistèm nan. Pou ede nou suiv epi adrese pwoblèm oswa enkyetid moun genyen nan pak la pi vit posib, tanpri kontakte TTF Watershed nan 215-744-1853.

Nan ka gen yon ijans, rele 911. Di operatè a ki pòt aksè oswa ki kafou ou toupre l. Gen Pano Lokalizasyon Annijans ki pozisyone nan pòt aksè yo epi sou tout santye a nan pak la. Pano sa yo gen ladan yo nimewo ki idantifye kote pou pèmèt sekouris yo jwenn itilizatè pak ki rele pou asistans yo. Tanpri sonje nimewo pano lokalizasyon ki nan pòt aksè ou antre a epi ki pi pre w sou wout la pou asire sekirite w lè w ap vizite pak la.


Ki sa ki premye kòz polisyon nan rivyè a?
Stormwater runoff
Dlo lapli k ap koule desann nan rivyè a se premye sous polisyon. Lè lapli tonbe, luil motè, antijèl ak likid balewouchin machin yo, epi sèl ak sab ki soti nan sa yo itilize pou tretman wout yo pase nan dlo a pou ale nan sistèm drenaj dlo lapli yo ki li menm al tonbe nan rivyè yo, sa ki ap polye dlo nou yo. Dlo polye ki soti nan lari nou yo inonde rivyè nou yo, kreye ewozyon nan arebò rivyè yo, sa ki detwi abita natirèl bò rivyè yo.


Kijan mwen kapab ede nan pran swen Tacony Creek Park?
Gen plziyè fason w kapab pwoteje rivyè a depi lakay ou:

  • Ranmase fatra w yo pou yo pa ale nan kanalizasyon sistèm drenaj yo epi pou yo pa ale nan rivyè nou yo apre sa a.
  • Asire w fatra ak poubèl resiklaj yo byen fèmen nan jou yo vin ranmase yo.
  • Mete twalèt chen yo nan fatra, pa kite yo atè a; pa voye yo jete nan twou egou yo.
  • Mete fèy pyebwa ou ranmase yo oswa lòt fatra ki sot nan lakou w nan sak oswa itilize yo pou fimye.
  • Redui itilizasyon sèl nan sezon ivè pou wout yo, epi itilize angrè nan sezon prentan ak ete
  • Itilize mwens pwodui a izaj inik an plastik, olye sa a ale ak sak ou kapab itilize plizyè fwa epi mache ak boutèy dlo w

Vin yon Gadyen (Keeper) nan Tacony Creek Park Vin patisipe ak nou nan jounen netwayaj volontè epi nan lòt evènman amizan anndan kominote a, epi ede nou fè plis moun renmen resous enkwayab sa nou gen nan katye a.