Aktivite

Ansanm ak depatman Philadelphia Parks & Recreation and Water an, nou envite w vin patisipe ak nou nan renovasyon ak restorasyon pèmanan pak ak rivyè istorik sa a. Nou genyen aktivite edikatif amizan nou fè nan Tacony Creek Park an kolaborasyon ak anpil patnè lokal, soti nan aktivite plante, netwayaj, ak makaj drenaj dlo lapli yo -- rive nan pwomnad nan lanati ak pwomnad ki santre sou lavi zwazo -- rive nan Festival anyèl Birds of a Feather Earth Day nou an, Aktivite Rekreyativ nan katye nou òganize yo, ak Festival Mizik ak Atizana Otòn nan!

Nou espere wè w nan pak la nan pa twò lontan!